title
ส่งอีเมล์ พิมพ์ บันทึกลงดิสก์
แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรง

ElementData
Titleการพัฒนาครูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
CreatorName: กาญจนา สุภัควงศ์
SubjectThaSH: ครู -- อุบลราชธานี -- วิจัย
ThaSH: การพัฒนาบุคลากร -- อุบลราชธานี -- วิจัย
ThaSH: วิจัยชั้นเรียน -- วิจัย
ThaSH: โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ -- วิจัย
DescriptionAbstract: การศึกษาในชั้นเรียนเป็นการพัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาครูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาดูงานและการนิเทศภายใน ตามขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Stephen Kemmis ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผนการสังเกต/รวบรวมข้อมูล และการสะท้อนผลหลังการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มผู้ร่วมศึกษา จำนวน8 คน ประกอบด้วย ผู้ศึกษาค้นคว้า จำนวน 1 คน ครูใหญ่โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบจำนวน1 คน ครูที่มีความสนใจ จำนวน 6 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 24 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน จำนวน 2 คน วิทยากร จำนวน 1 คนผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 4 คน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 3 คน และนักเรียน จำนวน14 คน การพัฒนาครูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแบบประเมินความคิดเห็นของการฝึกอบรม แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาแบบทดสอบก่อนหลังการฝึกอบรมและแบบบันทึกการนิเทศภายใน การตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิค การตรวจสอบแบบหลายมิติ (Triangulation) การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอผลข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยการใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์โดยใช้วิธีการพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏ ดังนี้ สภาพก่อนการพัฒนา ครูผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าขาดความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการวิจัยในชั้นเรียน ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงได้ปรึกษากับคณะผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาครูโดยได้ดำเนินการฝึกอบรมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนตามขั้นตอนของการวิจัย 4 ขั้นตอน และไปศึกษาดูงานเพื่อให้เข้าใจสภาพที่แท้จริง ปรากฏว่าครูผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น หลังจากนั้นครูผู้ร่วมศึกษาได้ฝึกทำการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน พบว่า ครูสามารถแก้ปัญหานักเรียนได้เป็นบางส่วน พบความเปลี่ยนแปลงของครูไปในทางที่ดีขึ้น มีความกระตือรือร้นในการที่จะแก้ปัญหานักเรียนมากขึ้น เพื่อให้ครูได้มีทักษะในการทำวิจัยมากขึ้นจึงได้พัฒนาครูอย่างต่อเนื่องเป็นวงจรที่ 2 ด้วยการวางแผนร่วมกันและดำเนินการตามขั้นตอนของการวิจัย 4 ขั้นตอน ผลการพัฒนา พบว่า ครูปรับยุทธวิธีในการแก้ปัญหาและเลือกใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหานักเรียนได้เหมาะสมขึ้น แสดงว่าครูมีความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัยในชั้นเรียนทั้งในด้านการวิเคราะห์สภาพปัญหา เลือกใช้นวัตกรรมตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการทำวิจัยในชั้นเรียน จากการนิเทศภายใน พบว่า ครูยังไม่ได้ทำรายงานการวิจัยที่สมบูรณ์รายงานที่ทำเป็นเพียงรายงานการวิจัยอย่างไม่เป็นทางการ 1-2 หน้าและรายงานด้วยวาจาภายในกลุ่มที่มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย และระหว่างกลุ่มครูในโรงเรียนเพื่อรายงานว่าปัญหาคืออะไร ลงมืออย่างไร ผลเป็นอย่างไร ใช้เวลานานเท่าใด และต่อไปจะดำเนินการอย่างไร ดังนั้นการวิจัยในชั้นเรียนจึงเป็นการพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน และมีความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถจัดทำรูปแบบสำหรับพัฒนาครูเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Publisher มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สำนักวิทยบริการ
Address: มหาสารคาม (Maha Sarakham)
Email: library@msu.ac.th
ContributorName: สุรชาติ สังข์รุ่ง
Role: อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
DateCreated: 2546
Modified: 2552-08-07
Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Formatapplication/pdf
URL:http://khoon.msu.ac.th/full33/kanchana3106/titlepage.pdf
ISBN: 9743039155
SourceCallNumber: วจ 371.12 ก62ก
Language tha
Coverage ไทย
ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
อุบลราชธานี
ThesisDegreeName: การศึกษามหาบัณฑิต

Level: ปริญญาโท

Descipline: การบริหารการศึกษา

Grantor: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Rights©copyrights มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
RightsAccess:
ลำดับที่.ชื่อแฟ้มข้อมูล ขนาดแฟ้มข้อมูลจำนวนเข้าถึง วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1 abstract.pdf 79.86 KB39 2014-11-02 12:53:15
2 page116-129.pdf 341.59 KB19 2014-08-30 21:16:45
3 page101-115.pdf 350.95 KB20 2014-08-30 21:24:32
4 page94-99.pdf 210.52 KB18 2014-08-30 21:31:37
5 page48-68.pdf 785.29 KB27 2014-08-30 21:37:23
6 page27-47.pdf 709.14 KB20 2014-08-30 21:42:27
7 page6-26.pdf 823.55 KB31 2014-10-10 14:29:11
8 content.pdf 70.64 KB19 2014-08-30 21:54:27
9 chapter5.pdf 214.5 KB19 2014-08-30 21:58:07
10 chapter4.pdf 281.85 KB18 2014-08-30 22:02:15
11 chapter3.pdf 277.47 KB21 2014-08-30 22:09:04
12 chapter2.pdf 823.33 KB39 2014-08-30 22:09:32
13 chapter1.pdf 195.89 KB34 2014-10-10 14:24:25
14 biodata.pdf 41.83 KB13 2014-07-19 03:55:43
15 bibliography.pdf 15.71 KB12 2014-07-19 03:55:56
16 appendix.pdf 15.76 KB15 2014-07-19 03:56:09
17 titlepage.pdf 81.43 KB19 2014-07-19 03:56:22
ใช้เวลา 0.073807 วินาที
125