Home โครงการต่าง ๆ
โครงการต่าง ๆ ของ ThaiLIS

     โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุด ทั้งทางด้านการบริการ  ทรัพยากรสารสนเทศ  การใช้ทรัพยากรร่วมกัน  รวมถึงให้ความช่วยเหลือกันเพื่อพัฒนา คลังคววามรู้ ข้อมูล และสารสนเทศสำหรับประเทศไทย

   และในไม่กี่ปีต่อจากนี้ไป ThaiLIS  ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่จะได้มีส่วนในประชาคมอาเซียนต่อไป

ThaiLIS  ดำเนินการโครงการต่าง ๆ ดังนี้

 • RefDB   ( 9 รายการ )
  การบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ( Reference Database)
       
  เป็นการให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในต่างประเทศเพื่อการใช้ทรัพยากร ตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • E-BOOK   ( 4 รายการ )
  เป็นการให้บริการหนังสือและวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยืมหนังสือที่ห้องสมุด สามารถสืบค้น และใช้งานหนังสือเล่มที่ต้องการได้ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปัจจุบันมีหนังสือที่ให้บริการอยู่จำนวน 14,470 รายการ ประกอบด้วย
 • ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ   ( 1 Article )
  โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
       สืบเนื่องจากการที่ห้องสมุดในประเทศไทยเริ่มก้าวสู่การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติอย่างเป็นรูปธรรมในช่วง พ . ศ . 2530 – 2531 โดยมีห้องสมุดประมาณ 20 แห่ง โดยแต่ละแห่งได้จัดทำฐานข้อมูลบรรณานุกรมของห้องสมุด ซึ่งส่วนใหญ่จัดทำบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรม Micro CDS/ISIS ซึ่งยูเนสโกให้ใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ต่อมาในปี พ . ศ .2533 ไอดีพีได้จัดซื้อและติดตั้งโปรแกรมระบบห้องสมุดสำเร็จรูปให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ ระบบ SEA-URICA โดยใช้ระบบการจัดทำรายการสืบค้น และระบบการสืบค้นสารสนเทศแบบออนไลน์ ระบบ URICA ถือเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติระบบแรกที่นำเข้าสู่วงการห้องสมุดอัตโนมัติของประเทศไทย ต่อมามีห้องสมุดมหาวิทยาลัยหลายแห่งจัดซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำเร็จรูปซึ่งพัฒนาโดยบริษัทในต่างประเทศมาใช้ ตัวอย่างเช่น ระบบ DYNIX TINLIB INNOPAC หรือ C2 เป็นต้น ในการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติดังกล่าว นอกจากจะใช้งบประมาณจำนวนมากในการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแล้ว ห้องสมุดจะต้องจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าบำรุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมทุกห้องสมุดแล้วไม่น้อยกว่าปีละ 30 ล้านบาท นับเป็นงบประมาณจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะคงภาวะเช่นนี้อีกนานหากห้องสมุดต่างๆ ยังไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่า  

       สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อให้สถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใช้งาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อซอฟต์แวร์ห้องสมุดอัตโนมัติ และค่าบำรุงรักษา ให้กับมหาวิทยาลัย/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และเพื่อรองรับการขยายตัวของ วิทยาลัยต่างๆ โรงเรียน และหน่วยงานอื่น ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมนี้ ได้มีมหาวิทยาลัย/สถาบัน ขอเสนอโครงการเข้าร่วมพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ประกอบด้วย

  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ใช้ .NET
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ใช้ JAVA 
  • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยใช้ .NET  

  ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับมหาวิทยาลัย/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยต่างๆ และสถาบันการศึกษาอื่น ได้ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่เป็นของคนไทยพัฒนาขึ้นเอง และเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อระบบใหม่ และบำรุงรักษา โดยที่ความสะดวกสบายไม่แตกต่างกันมาก และเป็นการยกระดับความพร้อมของห้องสมุดในการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไร้ข้อจำกัด อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศโดยรวม

 • ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Open source   ( 3 รายการ )

  ThaiLIS  สนับสนุนการใช้งานระบบห้องสมุดอัติโนมัติ Opensource  พร้อมตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาการใช้งานดังนี้

  1. Openbilblio 
  2. KOHA
  3. Senayan
  4. Emida
  5. PMB

           ให้คำปรึกษาโดย นายจีระพล  คุ่มเคี่ยม   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 • โครงการเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์   ( 1 Article )
  โครงการเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TDC  (Thai Digital Collection)  เป็นโครงการรวบรวมเผยแพร่เอกสารวิชาการในรูปอิเล็กทรอนิกส์ของ วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  รายงานการวิจัย บทความวิชาการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งประเทศ  
 • โครงการสหบรรณานุกรม   ( 5 รายการ )

                 สหบรรณานุกรมเป็นโครงการเพื่อรวบรวมรายการบรรณานุกรม ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดสมาชิกมาให้บริการสืบค้น เพื่อ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ช่วยให้สามารถรู้ได้ว่าหนังสือหรือทรัพยากรที่ต้องการนั้นมีที่ห้องสมุดใหนบ้าง เป็นข้อมูลเพื่อการยืมระหว่างห้องสมุด ช่วยลดเวลาการวิเคราะห์หมวดหมู่ ให้หัวเรื่อง และลดการจัดซึ้อที่ซ้ำซ้อนกัน

                 ThaiLIS ดำเนินการภายใต้ชื่อโครงการ  UC  ซึ่งปัจจุบัน มีสมาชิก ที่ส่งข้อมูลเข้าร่วม เฉพาะมหาวิทยาลัยสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเดิมเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจาก ต้องใช้งบประมาณสูงในการดำเนินการ

                 ขณะนี้คณะทำงานได้ดำเนินการตั้งที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบสหบรรณานุกรมเพิ่อรองรับสมาชิกที่เหลือ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ

   

 • Thai Academic Reference Database (TAR)   ( 1 Article )
  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นไทย
  Thai Academic Reference Database: TAR
  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารทางวิชาการทั้งที่เป็นบทความ หรือ ไฟล์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป โดยมุ่งหวังว่าทรัพยากรสารสนเทศเหล่านี้ที่ได้รับการจัดเก็บในรูปดิจิทัล จะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกแก่บุคคลที่สนใจ ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย และเพิ่มเติมต่อยอด ทั้งนี้เอกสารที่นำมาเผยแพร่เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการ ศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้